Cap. I / Col·lectiu

Cap. I / Del Col·lectiu en general
L’objecte de l’Associació és la representació, defensa i gestió dels drets i interessos legítims dels seus associats.

Article 1 - Constitució


Amb la denominació d’”Associació d’Empreses de Lampisteria i Climatització d’Andorra, es constitueix una associació patronal civil de lliure adhesió a l’empara de l’Article 18 de la Constitució, amb autonomia organitzativa i funcional respecte dels organismes estrangers i internacionals afins, sense perjudici de la possibilitat de mantenir relacions amb aquests darrers, així com amb total independència de l'Administració pública, partits polítics i qualsevol altra associació nacional o internacional. Aquesta Associació patronal, d'àmbit territorial exclusivament andorrà, té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats, en el marc de les disposicions legals vigents i dels presents Estatuts.

Tant en la seva organització com en el seu funcionament, es regeix pels principis democràtics en l’exercici de les seves funcions de representació, promoció, coordinació, servei i defensa dels seus interessos, així com de participació als organismes de consulta i col·laboració. Té un caràcter representatiu, de lliure adhesió, democràtic, no lucratiu, reivindicatiu i apolític.

 
Article 2 - Objecte
 
L’objecte de l’Associació és la representació, defensa i gestió dels drets i interessos legítims dels seus associats. Sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitat, són funcions de l’Associació les següents:

  1. Intervenir de manera individual i col·lectiva en defensa dels interessos dels seus associats i aconseguir els seus objectius.
  2. Promocionar, defensar i representar els interessos econòmics, socials, professionals i culturals dels seus associats.
  3. Defensar els membres de l’Associació en llurs actuacions professionals, facilitant l’assistència necessària.
  4. Participar, a través dels procediments de consulta i col·laboració que s’estableixin, en la determinació de les condicions específiques de treball de cadascun dels seus associats.
  5. Exposar a l’Administració les iniciatives i suggeriments dels associats, actuant com un òrgan de consulta en l’elaboració de les disposicions i resolucions que els puguin afectar i presentar a les Autoritats les propostes aprovades per l’Associació.
  6. Contribuir a millorar la qualitat de vida dels seus associats, tant en els aspectes lúdics i socials com en l’àmbit laboral, fomentant els serveis de caire assistencial, creant fons comuns, mútues d’assistència, assegurances col·lectives i altres prestacions en interès dels associats, així com participar en una tasca constant de formació i preparació professional.
  7. Crear i utilitzar els mitjans d’informació que consideri necessaris pel millor desenvolupament de les seves funcions, en el marc de les finalitats establertes en els presents Estatuts.
  8. Participar, en tant que associació d’empresaris o patrons i amb l’objectiu d’aconseguir l’estabilitat i el progrés en el marc de les relacions laborals, en qualsevol contacte, col·laboració o negociació que es plantegi amb els col·lectius de treballadors del sector o les autoritats.
  9. Altres finalitats lligades a la protecció i defensa dels interessos dels seus associats.
  10. I, en general, totes les activitats lícites que siguin adequades al seu objecte i serveixin per assolir les finalitats estatutàries, d’acord, en cada cas, amb els requisits i les condicions que estableixi l’ordenament, incloses entre aquestes les activitats econòmiques, sempre que es moguin en el marc de les seves finalitats estatutàries i que no tinguin per objecte, explícit o implícit, l'obtenció de beneficis econòmics per ser repartits entre els associats.

 
Article 3 - Domicili

El domicili social quedarà fixat a la Parròquia d’Andorra la Vella, al Carrer Font del Puial, núm. 1 baixos. Podent traslladar-se a qualsevol altre lloc dins del Principat per acord de l’Assemblea General. També per acord de l’Assemblea General podran obrir-se locals a altres indrets del Principat d'Andorra.

 
Article 4 - Durada

L'Associació té una durada indefinida. Es dissol per acord de l'Assemblea General Extraordinària adoptat de conformitat amb els presents Estatuts o per les causes previstes per la Llei.

 
Article 5 - Legislació aplicable

“L’associació té personalitat i capacitat jurídica pròpia i es basa en principis democràtics. Es regeix per la Llei qualificada d’associacions del 29 de desembre del 2000, pel Reglament del Registre d’Associacions de l’1 d’agost del 2001, aprovat per Decret de data 1 d’agost del 2001, pels presents Estatuts així com pels acords vàlidament adoptats pels seus òrgans.”Col·laboradors

engas
Magatzem Jocor
Bellacer
Contacta'ns Avís Legal ADELCA | Tel-fax: +376 86 50 55 · Pl. de la Consòrcia, 3 baixos · AD500 Andorra la Vella · Andorra Rebre newsletter   Accès Aon Connecta