Disposició addicional

Règim disciplinari
La disposició addicional recull la regulació i la classificació en cas d'infraccions per manca o irregularitats del compliment dels presents Estauts.

1. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.


A. Són infraccions lleus:
a) les simples irregularitats en el compliment dels deures establerts en els presents Estatuts o les normes que els desenvolupin, quan no tinguin repercussions greus per a les activitats o els objectius de l’associació,
b) la manca de compliment de les prescripcions dels presents Estatuts o les normes que els desenvolupin comesa per simple negligència i sense intencionalitat, quan no tinguin repercussions greus per a les activitats o els objectius de l’associació.
c) les conductes tipificades com a infraccions greus quan concorrin circumstàncies atenuants quan no tinguin repercussions greus per a les activitats o els objectius de l’associació.

B. Són infraccions greus:
a) les accions deliberadament contràries als drets que reconeixen els presents Estatuts o les normes que els desenvolupin, quan no tinguin repercussions greus per a les activitats o els objectius de l’associació,
b) els incompliments deliberats dels deures establerts en els presents Estatuts o les normes que els desenvolupin, quan no tinguin repercussions greus per a les activitats o els objectius de l’associació,
c) la reincidència en la comissió d’infraccions lleus en els darrers dotze mesos des de la comissió d’una infracció lleu,
d) les infraccions que hagin servit per facilitar o encobrir altres infraccions,
e) les conductes tipificades com a infraccions molt greus quan concorrin circumstàncies atenuants.

C. Són infraccions molt greus:
a) les accions deliberadament contràries als drets que reconeixen els presents Estatuts o les normes que els desenvolupin que tinguin repercussions greus per a les activitats o els objectius de l’associació,
b) els incompliments deliberats dels deures establerts en els presents Estatuts o les normes que els desenvolupin que tinguin repercussions greus per a les activitats o els objectius de l’associació,
c) la reincidència en la comissió d’infraccions greus en els darrers dotze mesos des de la comissió d’una infracció greu.

 
2. Les infraccions podran ésser sancionades amb advertiment i/o separació de l’associació. Les sancions han de guardar una relació d’adequació i proporcionalitat necessàries amb les infraccions comeses, tenint en compte el perjudici causat a les activitats o els objectius de l’associació i la negligència o voluntat de l’infractor.

 
3. La sanció és precedida per l’expedient disciplinari, que és incoat per la Comissió Disciplinaria, la qual és nomenada per la Junta Directiva tan aviat com es tingui notícia dels fets sancionables, i és aquesta Comissió la que dóna audiència a l’interessat analitzant el seu cas. Instruït l’expedient, és lliurat a la Junta per a que els membres que no formen part de la Comissió Disciplinària resolguin durant la primera Junta que es convoqui. Això no obstant, contra l’acord de sanció pres per la Junta, que ha d’ésser comunicat a l’interessat per escrit, aquest pot interposar recurs davant l’Assemblea mitjançant escrit adreçat al President durant un període de 15 dies, a manca del qual la resolució serà ferma. Resolta la qüestió motivadament i per escrit per l’Assemblea, l’associat pot fer ús de les accions que corresponguin davant dels Tribunals.

 
4. La responsabilitat disciplinària s’extingeix:
a) pel compliment de la sanció
b) per prescripció de la infracció o de la sanció
c) per mort de l’inculpat
d) per l’aixecament de la sanció

 
5. Les infraccions lleus prescriuen a l’any d’haver estat comeses, les greus als dos anys i les molt greus als tres anys. Les sancions imposades per infraccions lleus prescriuen als sis mesos d’haver estat imposades, per infraccions greus a l’any i per infraccions molt greus als dos anys.

El termini de prescripció de les infraccions comença a comptar a partir del dia en què s’ha comès i s’interromp en el moment en què s’inicia l’expedient. Torna a comptar si l’expedient roman paralitzat per causa no imputable a l’infractor durant més de tres mesos. El termini de prescripció de les sancions comença a comptar l’endemà del dia en què adquireix fermesa la resolució.
 


Col·laboradors

engas
Magatzem Jocor
Bellacer
Contacta'ns Avís Legal ADELCA | Tel-fax: +376 86 50 55 · Pl. de la Consòrcia, 3 baixos · AD500 Andorra la Vella · Andorra Rebre newsletter   Accès Aon Connecta