Junta Directiva

La Junta Directiva
Els membres de la Junta Directiva actualment són: Edgar Francôme, Ramón Aran, Jordi Sansa ,Ramón Sanchez, Joan Gil, i Cristòbal Lozano.

La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat de govern i de gestió de l’Associació, que la representa en les seves relacions amb tercers i amb els poders públics. Està formada per un mínim de cinc membres, elegits per l’Assemblea General, en els termes previstos als Estatuts.

Són funcions de la Junta Directiva programar i dirigir les activitats de l'Associació, portar la gestió administrativa i econòmica de l'Associació, sotmetre a l'aprovació de l'Assemblea General el pressupost anual d'ingressos i despeses, que ha d’incloure expressió de les quotes o aportacions exigibles als associats, així com la Memòria d'activitats i l'estat de comptes de l'any anterior i, en general, totes aquelles que li encomani l'Assemblea General o que no estiguin específicament atribuïdes a un altre òrgan pels presents Estatuts.

 
Actualment la Junta Directiva està formada per:

 

 President:  Edgar Francôme
 Sots President:       Ramón Aran
 Secretari:  Jordi Sansa
 Tresorer:  Joan Gil
 Vocals:  Ramón Sanchez
   Cristòbal Lozano
   
   
   

Col·laboradors

engas
Magatzem Jocor
Bellacer
Contacta'ns Avís Legal ADELCA | Tel-fax: +376 86 50 55 · Pl. de la Consòrcia, 3 baixos · AD500 Andorra la Vella · Andorra Rebre newsletter   Accès Aon Connecta