Cap. IV / Règim econòmic

Cap. IV / Règim econòmic
Aspectes relacionats amb la gestió i administració dels fons i recursos de l'Associació.

Article 27 - Patrimoni


L'Associació no té cap patrimoni en el moment de constituir-se. Existeix una absoluta incomunicació de patrimonis entre l'Associació i els associats, de forma que aquests no són, en cap cas, responsables personalment dels deutes i obligacions contrets per l'Associació.

 
Article 28 - Recursos econòmics

Són recursos econòmics de l'Associació els derivats de les quotes d'associació i altres quotes de sosteniment de la mateixa, dels productes i rendes dels seus béns, dels interessos de dipòsits bancaris i altres productes financers, dels actes i prestacions remunerats que efectiu l'Associació o algun membre d'aquesta en el seu nom i de qualsevol altre recurs lícit que obtingui.

 
Article 29 - Quotes

L'Assemblea General fixa anualment, a proposta de la Junta Directiva, l'import de les quotes d'admissió i de les quotes dels associats.


Article 30 - Règim econòmic

  1. L'Associació té plena autonomia per a la gestió i administració dels seus béns i recursos. L'administració dels fons del Associació es porta a terme amb la publicitat suficient per a què tots els seus associats puguin tenir coneixement periòdicament de la destinació dels fons, i això sense perjudici del dret d’informació dels associats.
  2. L'Associació es regeix pel règim de Pressupost aprovat per l’assemblea General, que ha d'aprovar també la liquidació de comptes de l’exercici anterior.
  3. Els pagaments i les disposicions de fons de l'Associació es fan sempre amb dues firmes: la del President o Vice-president i la del Tresorer o Secretari. Si les necessitats de funcionament ho aconsellen, la Junta Directiva pot acordar la delegació de firma en un empleat, per disposar de petites quantitats.Col·laboradors

engas
Magatzem Jocor
Bellacer
Contacta'ns Avís Legal ADELCA | Tel-fax: +376 86 50 55 · Pl. de la Consòrcia, 3 baixos · AD500 Andorra la Vella · Andorra Rebre newsletter   Accès Aon Connecta