Cap. II / Associats

Cap. II / Dels associats
Inclou els requisits d'ingrés per fer-se membre de l'Associació i els diferents tipus d'associats, així com els drets i les obligacions dels associats.

Article 6 - Associació i classes d'associats


 A) ASSOCIACIÓ:

Poden associar-se a l'Associació, en general totes les persones físiques i les persones jurídiques que siguin titulars d’una o vàries empreses inscrites al Registre de Comerç i Indústria del M.I. Govern.

Les persones jurídiques només poden ser representades pel seu Administrador únic o el President del Consell d’Administració.

B) CLASSES D’ASSOCIATS:

Podran ser socis individuals totes les persones, físiques o jurídiques, que es troben inscrites al Registre de Comerç del M.I. Govern com a titulars d’una empresa, entenent per aquestes les empreses que no superin un nombre d’empleats de cinquanta ( 50 ). En el cas que una mateixa persona física sigui titular de diverses empreses només disposarà d’un sol vot a les Assemblees generals. Podran ser socis col·lectius les associacions de les empreses abans descrites, sigui quina sigui la seva denominació. Cada soci col·lectiu disposarà d’un sol vot a les Assemblees generals.


Article 7 - Requisits per a l’ingrés

 1. La sol·licitud d'admissió es fa per escrit adreçat al President de l'Associació, omplint l’imprès destinat a l'efecte, indicant dades personals i adreça, que és signat pel sol·licitant.
 2. El President dóna trasllat de la sol·licitud d'ingrés a la Junta Directiva, que resol sobre l'admissió o no admissió, en base al compliment per part del sol·licitant de les condicions requerides per ser associat.
 3. En tot cas, la condició de membre no s'adquireix fins que no s'hagi satisfet la quota d'admissió, en la forma i quantia establertes per la Junta Directiva.

 
Article 8 - Refús
 
 1. La Junta Directiva pot refusar la sol·licitud d'admissió quan el sol·licitant no reuneixi les condicions exigides per a l'ingrés.
 2. El refús ha de notificar-se a l'interessat per escrit motivat, i contra aquest, es pot interposar recurs a l'Assemblea General, que s’adreça al President i aquest sotmet a la primera que se celebri, sense perjudici dels recursos judicials que escaiguin.

 
Article 9 - Drets

Tots els membres de l’Associació tenen els drets següents:

 1. Assistir i participar en les assemblees generals personalment.
 2. Votar en els altres òrgans de l'associació de què formin part
 3. Ser elegits com a membres de la Junta Directiva o les Comissions.
 4. Ser informats de les activitats de l’associació i prendre-hi part
 5. Ser informats del funcionament de l’associació i, especialment, de les decisions dels òrgans de govern, de l’estat de comptes i de les relacions de l’associació amb els poders públics i amb tercers. Aquest dret es pot exercir sol·licitant la informació corresponent a la Junta Directiva i, si escau, realitzant preguntes en l’Assemblea General.
 6. Separar-se de l’associació. Si la persona que se separa consta al Registre d’Associacions com a membre fundador, pot sol·licitar l’anotació de la seva separació.

 
Article 10 - Obligacions
 
Són deures dels associats:
 1. Ser lleials als objectius i les finalitats de l’Associació i actuar per assolir-los.
 2. Contribuir al sosteniment de l’Associació, en la forma que determinin els presents Estatuts i l’Assemblea General.
 3. Respectar i complir els acords adoptats pels òrgans de l’Associació.
 4. Respectar la lliure manifestació de parers.

 
Article 11 - Pèrdua de la condició d'associat

 1. Els associats poden sol·licitar la baixa en l'Associació voluntàriament, però hauran de satisfer les obligacions que tinguessin pendents amb aquesta.
 2. La condició d'associat es perd automàticament:                                                                                - Per defunció o procediment concursal.                                                                                            - Per la pèrdua de les condicions requerides per a l’ingrés.                                                              - Per la manca de pagament, total o parcial, de la cotització, transcorreguts tres mesos des del moment en què havia de ser satisfeta.
 3. En els dos darrers casos, l’associat concernit podrà instar la incoació d’un expedient sobre aquesta qüestió, que seguirà el procediment previst als presents Estatuts per als expedients disciplinaris.
 4. La pèrdua de la qualitat d'associat comporta el cessament en totes les activitats de l'Associació i del gaudiment de drets que, com a tal, li pertoquin.
 5. En cas de baixa voluntària o impagament de quota, l’associat no pot tornar a adherir-se a l’Associació abans de tres mesos des de la data de baixa voluntària o un any des de la pèrdua de condició d'associat per raó d'impagament, la primera vegada i dos anys les successives.
 6. Si la persona que sol·licita l'admissió ha estat prèviament separada de l’Associació, ha de transcórrer un període de dos anys des de la separació i cal la prèvia aprovació de l'Assemblea per a la seva admissió.Col·laboradors

engas
Magatzem Jocor
Bellacer
Contacta'ns Avís Legal ADELCA | Tel-fax: +376 86 50 55 · Pl. de la Consòrcia, 3 baixos · AD500 Andorra la Vella · Andorra Rebre newsletter   Accès Aon Connecta