Cap. III / Organització

Cap. III / Organització
Informació sobre els òrgans de l'Associació, la seva composició i facultats. La forma de les convocatòries, actes, etc.

Secció 1 - Disposicions generals


 
Article 12 - Òrgans de l’Associació


Els òrgans de l’Associació són l’Assemblea General i la Junta Directiva, així com el President de la Junta Directiva, que ho és també de l’Associació.

 
Article 13 - Obligatorietat dels acords

Els acords adoptats pels òrgans de l’Associació dins l’àmbit de llur competència obliguen a tots els associats i són immediatament executoris, sense perjudici dels recursos que puguin interposar-s’hi.

Els actes que, segons la Llei i els presents Estatuts, s’hagin d’inscriure al Registre d’Associacions, només podran ser oposats a tercers i produir-los efectes en contra a partir del moment de la seva inscripció.
 
 
Secció 2 - L’Assemblea General

 
Article 14 - Composició i facultats

 1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'Associació, i en formen part tots els associats que es trobin al corrent de pagament de les quotes.
 2. És competència de l’Assemblea General:
 1. La modificació dels Estatuts.
 2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva.
 3. El cessament de la Junta Directiva i, si escau, del President, pel procediment establert en els presents Estatuts.
 4. L'aprovació del pressupost anual, que ha de contenir expressió de les quotes o aportacions exigibles als associats, i l'aprovació de la liquidació del pressupost anterior.
 5. La incorporació de l'Associació a una altra o a una unió d'associacions, així com la creació d'una altra associació.
 6. La separació dels associats.
 7. La dissolució de l'Associació.
3. L'Assemblea General no pot delegar en la Junta Directiva, ni l'Assemblea i la Junta Directiva en el President, les funcions que la Llei els assigna de manera imperativa.

 
Article 15 - Convocatòria

 1. L'Assemblea General ha de ser convocada obligatòriament en sessió ordinària una vegada cada any natural, dins els tres primers mesos d’aquest, per a examinar i aprovar, si escau, la Memòria i estats de comptes de l'exercici anterior, i els pressupostos d'ingressos i despeses per a l'exercici corrent, que ha d’incloure expressió de les quotes o aportacions exigibles als associats, i procedir a la renovació dels membres de la Junta Directiva, quan escaigui. Totes les altres reunions que celebri tenen el caràcter d'extraordinàries.
 2. L’Assemblea General es reuneix sempre que així ho acordi la Junta Directiva per iniciativa pròpia, o bé per sol·licitud escrita i motivada d'una desena part dels associats, adreçada a la Junta Directiva. En aquest darrer cas, la convocatòria ha de fer-se efectiva en un termini màxim de 20 dies naturals següents a la presentació de la sol·licitud. La Junta Directiva, representada pel seu President, tramita la convocatòria amb un mínim de quinze dies d'antelació, incloent l'ordre del dia i el lloc, la data i l'hora de la reunió. És cursada pel President per carta certificada adreçada a cada associat, a l’adreça que l'associat hagi expressat en la seva sol·licitud d'admissió -llevat que, per carta, hagi notificat el seu canvi de domicili, en quin cas s’adreça a l'indicat per l'associat-. Ha d'expressar també les mateixes dades referides a la segona convocatòria. Entre la primera i la segona convocatòria ha de transcórrer, com a mínim, una hora.
 3. A petició d’una desena part dels membres de dret de l’Assemblea General, presentada amb una antelació mínima de vuit dies abans de la celebració de la reunió, la Junta Directiva ha d’incloure en l’ordre del dia les qüestions que demanin aquests membres. La presa d’acords sobre aquestes qüestions, però, requereix en tot cas que els assistents a la reunió representin almenys la majoria absoluta dels membres de dret de l’Assemblea General i que aquesta es pronunciï per majoria absoluta dels assistents a favor de prendre acords sobre aquestes qüestions. La majoria requerida per adoptar aquests acords és la que correspongui ordinàriament per raó de la matèria.

 
Article 16 - Assistència: quòrums

 1. L'Assemblea General queda vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi concorri la meitat dels associats i, en segona convocatòria, qualsevol que sigui el nombre d'assistents.
 2. Els associats absents poden fer-se representar per un altre associat i delegar-li el vot. La representació i la delegació de vot s'han de fer constar per escrit adreçat al President, i tenen caràcter especial per a cada reunió. No es pot representar a més de tres associats. Els assistents a una sessió de l’Assemblea General que disposin d’una delegació de vot d’associats absents han de fer constar aquesta circumstància a l’inici de la sessió.

 
Article 17 - Adopció dels acords: votacions

 1. La Presidència de les Assemblees correspon al President de la Junta Directiva i, en cas d’absència, al Vice-president.
 2. Tots els membres de l’Associació tenen dret de veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 3. Totes les votacions es faran a mà alçada, llevat que un sol dels assistents sol·liciti la realització d’una votació secreta. En tot cas, les votacions en matèria electoral així com les referides a la revocació anticipada de qualsevol dels membres de la Junta Directiva seran sempre secretes.
 4. En totes les reunions de l’Assemblea General els acords s'adopten per majoria simple dels assistents i representats, llevat que els presents Estatuts o la Llei ho disposin altrament. La modificació dels estatuts, el sistema d'elecció de la Junta Directiva, la distribució de competències entre l'Assemblea General i la Junta Directiva i els motius i procediment de cessament dels membres de la Junta Directiva han d'aprovar-se per majoria absoluta dels assistents i representats. El cessament d’un dels membres de la Junta Directiva o d’aquest en ple requereix d’una votació específica de l’Assemblea General sobre aquesta qüestió, que requereix el vot favorable de la majoria simple dels assistents i representats per ser aprovada.
 5. L’Assemblea General pot acordar, per majoria absoluta dels assistents i representats, que una determinada controvèrsia sigui sotmesa a arbitratge.

 
Article 18 - Actes - certificacions

 1. De les reunions de l'Assemblea General se n'ha d'aixecar la pertinent acta, que és signada pel Secretari i pel President. Els acords adoptats per l'Assemblea General són immediatament executius, sense necessitat d'esperar a l'aprovació de l'acta per l'Assemblea següent, en el cas que no s'hagi fet a la fi de la mateixa reunió. Qui voti en contra d’un acord determinat pot demanar, en la mateixa reunió on s’ha pres, que el seu vot consti en l’acta. Els associats que hagin fet constar en l’acta el seu vot contrari a un acord i els que no hagin assistit a la reunió on es va prendre i no hagin delegat el seu vot, poden impugnar-lo judicialment si és contrari a la Llei o als Estatuts de l’Associació, o si beneficia uns associats o tercers en perjudici d’uns altres associats o dels interessos de l’Associació, dins els trenta dies següents a la seva adopció. Els associats que hagin impugnat un acord poden sol·licitar al registre l’anotació marginal de la impugnació.
 2. Qualsevol associat té dret a sol·licitar i obtenir còpia, total o parcial, de l’acta de les reunions de l’Assemblea General. Aquestes còpies han de ser certificades pel Secretari amb el vist-i-plau del President.
 3. S’inscriuran al registre d’Associacions:
a) Els acords de modificació dels Estatuts, incloent-hi la del domicili social.
b) Els acords de cessament i de nomenament dels càrrecs dels seus òrgans directius estatutaris.
c) Les cessions i les adquisicions patrimonials.
d) Els acords de dissolució o, en general, els actes que donin lloc a la seva dissolució.
e) Qualsevol altra documentació establerta per la Llei.
4. L’Associació ha de portar un llibre registre d’associats, un llibre d’actes, un llibre inventari de béns i els llibres de comptabilitat que corresponguin a les seves activitats. Aquests llibres han de ser diligenciats pel Registre d’Associacions i firmats pel President i el Secretari, i podran ser consultats per tots els associats, dins el termini comprés entre la convocatòria d’Assemblea i la celebració de la mateixa.

 
Secció 3 - La Junta Directiva


Article 19 - Composició

La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat de govern i de gestió de l’Associació, que la representa en les seves relacions amb tercers i amb els poders públics, inclosa la representació en judici, per mitjà del seu President o altre membre degudament apoderat.

Està formada per un mínim de cinc membres, elegits per l’Assemblea General, que també els pot destituir, en els termes previstos en els presents Estatuts. D’entre els membres de la Junta, els membres que ostentaran els càrrecs de President, Vice-president, Secretari, Tresorer i vocals seran escollits per votació dels membres de la Junta Directiva en la primera reunió que aquesta celebri després de les eleccions. Els càrrecs de la Junta Directiva són gratuïts. Els membres de la Junta Directiva han de ser associats de nacionalitat andorrana o estrangers amb residència al Principat d’Andorra.


Article 20 - Elecció i cessament dels membres de la Junta Directiva

 1. Els membres de la Junta Directiva són elegits per l'Assemblea General per un mandat de quatre anys i poden ésser reelegits indefinidament.
 2. Els membres de la Junta Directiva es renoven per meitat cada dos anys. En el primer torn es renoven el Vice-president, el Tresorer i la meitat dels vocals, i en el segon, el President, el Secretari i la resta de vocals a qui se'ls acabi el mandat.
 3. Les candidatures es presentaran a la Junta Directiva com a mínim vuit dies naturals abans de la celebració de l'Assemblea General Ordinària, signades pels propis candidats, amb tants noms diferents com membres s'hagin d'elegir. Es publicaran en el taulell d'anuncis de l'Associació o per altre mitjà, al menys amb cinc dies d'avança a la celebració de l'Assemblea General. Totes les candidatures han de rebre el mateix tracte per part de la Junta que convoqui i gestioni el procés electoral, en especial assegurant a totes les candidatures l’accés als associats pel mateix procediment durant el període electoral.
 4. L'elecció dels membres de la Junta Directiva es realitza en l'Assemblea General Ordinària. El vot és secret i les candidatures són obertes, de forma que cada elector pot confeccionar la seva pròpia candidatura, escollint d'entre les presentades, a condició que contingui tants noms diferents com membres de la Junta s’hagin de renovar.
 5. En el cas que es produeixi la vacant d'un membre abans de la finalització del seu mandat, la Junta Directiva té la facultat de completar-se amb un altre membre, que el substitueix fins la propera Assemblea, moment en què es procedeix a l'elecció del suplent per la durada del mandat ordinari que quedava per complir al vacant.
 6. L’Assemblea General pot acordar el cessament de la Junta Directiva o del seu President, mitjançant una votació específica sobre aquesta qüestió, amb la majoria determinada en els presents Estatuts.

 
Article 21 - Funcions de la Junta Directiva

Són funcions de la Junta Directiva programar i dirigir les activitats de l'Associació, portar la gestió administrativa i econòmica de l'Associació, sotmetre a l'aprovació de l'Assemblea General el pressupost anual d'ingressos i despeses, que ha d’incloure expressió de les quotes o aportacions exigibles als associats, així com la Memòria d'activitats i l'estat de comptes de l'any anterior i, en general, totes aquelles que li encomani l'Assemblea General o que no estiguin específicament atribuïdes a un altre òrgan pels presents Estatuts. Per acord de la majoria dels seus membres, la Junta Directiva pot delegar en un d’ells o en més l’exercici de les seves funcions, en les condicions i limitacions que es determinin en l’acte de la delegació. No són delegables els actes que l’Assemblea General ja hagi delegat, al seu torn, a la Junta Directiva, llevat que s’hagi fet constar així en la delegació efectuada. La Junta Directiva respon de la seva gestió davant de l'Assemblea General. El President informa de la situació general de l'Associació, el Tresorer sotmet el pressupost i els comptes a l'aprovació de l'Assemblea i el Secretari exposa les accions efectuades i el programa futur. Els membres de la Junta Directiva responen davant de l’Associació, dels associats i de tercers per les actuacions que realitzin en exercici dels seus càrrecs i que siguin contràries a la Llei o als presents Estatuts, així com pels danys i perjudicis causats amb dol o negligència. La responsabilitat dels membres de la Junta Directiva és solidària respecte de les actuacions acordades de manera col·legiada, llevat que hagin fet constar en acta la seva oposició a l’acord. També es solidària sempre que l’acció o l’omissió que la genera no es pugui atribuir a un o més d’ells, de manera individual i exclusiva.

 
Article 22 - Constitució de la Junta Directiva

 1. La Junta Directiva es reuneix com a mínim una vegada cada mes. I en cas de necessitat, tantes vegades com sigui convenient. convocada per qualsevol mitjà pel President, el qual fixa el lloc, el dia, hora i ordre del dia de la reunió, havent de transcórrer entre la convocatòria i la celebració de la Junta un mínim de tres dies. També es reuneix sempre que sol·licitin la convocatòria al President un terç dels seus membres, que aquest ha de fer efectiva en el termini màxim de cinc dies. Igualment, un terç dels seus membres pot sol·licitar la inclusió d’una qüestió en l’ordre del dia, amb una antelació de quaranta-vuit hores a la reunió.
 2. La Junta Directiva s’entén vàlidament constituïda quan hi assisteixi almenys la meitat dels seus membres, inclosos entre aquests el President o el Vice-president. En cas de no assolir aquest quòrum en tres convocatòries consecutives, la Junta Directiva cessa i convoca l’Assemblea General per procedir a l’elecció d’una nova Junta Directiva. No obstant el que preveu el paràgraf anterior, la Junta Directiva s’entén vàlidament constituïda sense necessitat de convocatòria ni de cap altre requisit, quan es reuneixen la totalitat dels seus membres i acorden per unanimitat constituir-se en sessió.
 3. Els acords s'adopten per majoria dels presents. En cas d'empat, el President gaudeix de vot diriment. Les votacions són a mà alçada llevat que un qualsevol dels presents sol·liciti un vot secret. S’han de tractar tots els punts de l’ordre del dia que sol·liciti qualsevol membre. De les reunions de la Junta Directiva se n'ha d'aixecar la pertinent acta, que és signada pel Secretari i pel President al final de la sessió, després de lectura i aprovació de la mateixa pels assistents. Els acords vàlidament adoptats per la Junta Directiva són immediatament executius. Qui voti en contra d’un acord determinat pot demanar, en la mateixa reunió on s’ha pres, que el seu vot consti en l’acta. Els membres de la Junta Directiva que hagin fet constar en l’acta el seu vot contrari a un acord i els que no hagin assistit a la reunió on es va prendre i no hagin delegat el seu vot, poden impugnar-lo judicialment si és contrari a la Llei o als Estatuts de l’Associació, o si beneficia uns associats o tercers en perjudici d’uns altres associats o dels interessos de l’Associació, dins els trenta dies següents a la seva adopció. Els membres de la Junta Directiva que hagin impugnat un acord poden sol·licitar al registre l’anotació marginal de la impugnació. Qualsevol associat té dret a sol·licitar i obtenir còpia, total o parcial, de l’acta de les reunions de la Junta Directiva. Aquestes còpies han de ser certificades pel Secretari amb el vist-i-plau del President.
 4. Responsabilitat. Els membres de la Junta Directiva responen davant de l’associació, dels socis i de tercers per les actuacions que facin en exercici dels seus càrrecs i que siguin contràries a la Llei o als Estatuts i pels danys i perjudicis causats amb dol o negligència. La responsabilitat dels membres de la Junta Directiva és solidària respecte a les actuacions acordades de manera col.legiada, llevat que hagin fet constar en acta la seva oposició a l’acord. També és solidària sempre que l’acció o l’omissió que la genera no es pugui atribuir a un o més, de manera individual i exclusiva.

 
Article 23 - Les comissions

 1. La Junta Directiva ha de nomenar una Comissió Permanent composta per un nombre de membres no inferior a un terç del total de membres de la Junta Directiva, composta pel President i/o el Vice-president i/o el Secretari i/o el tresorer i/o un o varis vocals de la Junta Directiva. La seva funció consisteix en vetllar per l'execució dels acords de la Junta Directiva i resoldre, per delegació, aquells afers que expressament li hagi assignat la Junta Directiva o que, per raons d'extrema urgència, s'hagin de resoldre sense tenir temps de convocar la Junta Directiva.
 2. Igualment, la Junta Directiva pot nomenar altres comissions, entre elles, en el moment en què sigui necessària, una Comissió Disciplinària, els objectius, la composició i la competència de les quals seran determinades per l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva, en funció de les necessitats generals de l'Associació. El nombre dels seus membres no pot ser inferior a tres, havent d’incloure, al menys, un dels membres de la Junta Directiva.

 
Article 24 - El President i el Secretari

 1. El President de l'Associació té atribuïda la seva representació en judici i fora d'ell. Presideix les sessions de la Junta Directiva i de l'Assemblea General, i vetlla per l'execució dels acords d'una i altra. En cap cas pot actuar per la seva pròpia iniciativa havent de seguir sempre els acords de l'Assemblea o de la Junta Directiva.
 2. Correspon així mateix al President ordenar els pagaments vàlidament acordats.
 3. El Vice-president assisteix el President en les seves funcions i el substitueix en els casos de vacant, absència o impediment. Pot actuar amb quantes funcions i facultats li siguin expressament delegades pel President.
 4. El Secretari rep i tramita les sol·licituds d'ingrés, porta el fitxer i el llibre-registre d'associats així com el llibre d’actes, i té al seu càrrec la direcció de les feines administratives de l'entitat. Així mateix, aixeca les actes de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva, i n’estén els certificats, amb el vist-i-plau del President.

 
Article 25 - El Tresorer

 1. El Tresorer porta la comptabilitat de l'Associació, en especial el llibre inventari de béns i els de comptabilitat que corresponguin, recapta i custodia els seus fons i efectua els pagaments que ordena el President, amb la contra signatura d'aquest.
 2. El Tresorer i el Secretari se substitueixen recíprocament en les funcions expressades, en els casos de vacant, absència o impediment.

 
Article 26 - El personal

L'Associació pot contractar personal, en règim laboral, per atendre a les seves finalitats. El personal és contractat i separat per la Junta Directiva, que n'acorda també la retribució i condicions de treball.Col·laboradors

engas
Magatzem Jocor
Bellacer
Contacta'ns Avís Legal ADELCA | Tel-fax: +376 86 50 55 · Pl. de la Consòrcia, 3 baixos · AD500 Andorra la Vella · Andorra Rebre newsletter   Accès Aon Connecta