Cap. V / Modificacions...

Cap. V / Modificació, dissolució i liquidació
Funcionament dels reglaments interns i la modificació total o parcial dels estatuts.

Capítol V - Modificació, dissolució i liquidació

 
Article 31 - Modificació

La modificació total o parcial dels presents Estatuts requereix l'acord d'almenys la majoria absoluta dels assistents i representats a l'Assemblea General, reunida amb caràcter extraordinari a tal efecte.

Tot i això, l'Assemblea General pot aprovar tots aquells reglaments interns que siguin precisos per tal de complementar i desenvolupar els presents Estatuts, sense, però, poder-los contradir.

 
Article 32 - Dissolució

L’Associació es dissol per acord de l'Assemblea General Extraordinària, convocada expressament a l'efecte, i en els altres casos previstos per la Llei. L’Assemblea General ha d’acordar la dissolució en cas que resti un nombre inferior a tres associats, s’hagi exhaurit l’objecte de l’Associació o s’hagi fet impossible realitzar-lo. En cas que no sigui convocada segons els Estatuts, una desena part dels associats poden instar la Junta Directiva a convocar-la, i la Junta Directiva ho ha de fer dins un termini màxim de trenta dies. L’Assemblea ha de pronunciar-se expressament sobre la qüestió de la dissolució. En el cas de restar un nombre inferior a tres associats, el President o qui representi l’Associació ha de portar al Registre d’associacions el llibre de socis actualitzat, certificant, sota la seva responsabilitat, la seva correspondència amb la realitat.


Article 33 - Liquidació

  1. La mateixa Assemblea General que adopti l'acord de dissolució ha de nomenar una Comissió Liquidadora, composta per cinc associats, que es fa càrrec dels fons que existeixin, liquida els actius de l'Associació i satisfà els seus passius i obligacions. Correspon, doncs, a la Comissió Liquidadora l'administració de l'associació a partir del moment del seu nomenament, la qual, amb la finalitat de liquidar l'associació ha de: cobrar els crèdits pendents, vetllar pel patrimoni social i administrar-lo amb diligència fins que s'hagi liquidat, liquidar el patrimoni i pagar els creditors i realitzar totes les altres operacions de liquidació que resultin necessàries al bon fi de l'associació.
  2. La Comissió Liquidadora està facultada per procedir a la venda del patrimoni de l'Associació i per prendre totes les altres disposicions que siguin adients. Ha de retre comptes de la liquidació davant de la mateixa Assemblea General, convocada expressament a l'efecte, en un termini no superior a un any a comptar de la data de l'acord de dissolució. La Comissió Liquidadora aplica el patrimoni o el líquid sobrant a les finalitats previstes als estatuts, que en cap cas poden autoritzar el repartiment entre els socis o la cessió a persones o entitats amb afany de lucre i sol·licita al Registre d'Associacions la cancel·lació de l'associació. En el supòsit d'insolvència de l’Associació, la Junta Directiva o, si és el cas, la Comissió Liquidadora, han d'instar la declaració que correspongui, d'acord amb la legislació vigent.Col·laboradors

engas
Magatzem Jocor
Bellacer
Contacta'ns Avís Legal ADELCA | Tel-fax: +376 86 50 55 · Pl. de la Consòrcia, 3 baixos · AD500 Andorra la Vella · Andorra Rebre newsletter   Accès Aon Connecta